علل تاثیر گذار بر رنگ ها و پوشش های پودری

 

به هنگام استفاده از پوشش های پودری احتمال ایجاد عیوب زیادی وجود دارد که هر یک از این عیوب می توانند  از عوامل متعددی داشته باشند. ما در این مقاله قصد داریم تعدادی از این عیوب که در کاربرد پوشش های پودری موثر است را مورد  بررسی قرار دهیم.

 • سیالیت ضعیف پودر
 • خروج نا مناسب پودر
 • پوشش نا مناسب
 • چسبندگی و خواص مکانیکی ضغیف
 • خواص خوردگی ضعیف
 • تغییر براقیت درپوشش های پودری
 • ایجاد حفره و ته سنجاقی شدن در پوشش
 • طرح نا مناسب


سیالیت ضعیف پودر : هنگام اعمال پوشش های پودری جهت تسهیل پاشش پودر، پودر در مخزنی با استفاده از جریان هوا غلیان می کند که این سیالیت بنا به دلایل زیر می تواند ضعیف باشد.
کلوخگی و جذب رطوبت توسط رنگ : رطوبت با حرارات بیش از حد باعث کلوخگی رنگ شده و این عامل باعث می گردد تا فشار هوای مخزن نتواند این کلوخگی را از هم جدا نموده و این پدیده باعث گرفتگی مسیر انتقال رنگ از مخزن به تفنگ پاشش می شود و در نهایت خروجی پودر از تفنگ کاهش می یابد.
تنظیم نامناسب فشار هوای مخزن : کاهش فشار هوای مخزن منجر به کاهش سیالیت رنگ در مخزن پاشش می گردد.
گرفتگی صفحه ی متخلخل مخزن : پس ازگذشت زمان طولانی به تدریج ممکن است منافذ صفحه ی متخلخل مسدود شده و راندمان سیالیت پودر رنگ را کاهش دهد.
عدم تناسب اختلاط رنگ نو و بازیافتی : با توجه به تفاوت دانه بندی رنگ های بازیافتی، افزایش میزان رنگ بازیافتی درمخزن باعث کاهش سیالیت رنگ می شود.
فرمولاسیون رنگ : درصورت بررسی موارد فوق و برطرف نشدن مشکل سیالیت پودر، به سازنده رنگ اطلاع داده شود.
خروج نامناسب پودر ازتفنگ پاشش : یکی از مشکلات پوشش های پودری در اعمال، خروج نا مناسب پودر از سر تفنگ پاشش می باشد که این مشکل از عوامل زیر ناشی می شود :
گرفتگی مسیر پاشش : به علت رسوب و تجمع ذرات پودر در شلنگ ها، انتقال پاشش پودر به صورت منقطع و پف بر روی قطعه ی کار انجام می شود. ذوب شدن پودر در تفنگ پاشش و فرسایش قطعاتی مانند نازل، انژکتور و …خروجی رنگ از تفنگ پاشش را کاهش می دهد.
مسدود شدن مسیر پاشش توسط آلودگی های خارجی
نامناسب بودن تنظیمات دستگاه پاشش رنگ : کنترل ولتاژ ارت، فشار هوای مصرفی تأثیر مهمی در راندمان خروجی رنگ از تفنگ پاشش دارد.
سیالیت نا مناسب پودر رنگ : سیالیت کم پودر می تواند منجر به خروج نا مناسب پودر از تفنگ پاشش می شود.

طولانی شدن مسیر پاشش
فرمولاسیون رنگ
پوشش نامناسب : پوشش نا مناسب به این معنی است که سطح زیرین پلیت به خوبی پوشش داده نشده و سطح زیرآیند در بعضی نقاط مشخص است. این پدیده از عوامل مختلفی ناشی می شود که از جمله آنها عبارتند از:
تنظیم نبودن شرایط اعمال : شرایط اعمال شامل موارد زیر می باشد که تنظیم نبودن هر کدام منجربه پوشش نا مناسب می گردد.

 • ولتاژ تفنگ پاشش
 • فشارهوای مصرفی
 • سیالیت رنگ
 • اتصال ارت بین قطعه و تفنگ پاشش
 • فاصله تفنگ پاشش ازقطعه
 • تنظیم و انتخاب تفنگ پاشش متناسب با هندسه قطعه
 • جریان هوا در کابین پاشش
 • ضخامت پایین رنگ عامل شده
 • اختلاط نا مناسب رنگ بازیافتی و نو
 • توزیع نا مناسب اندازه ذرات
 • اثر قفس فارادی
 • چسبندگی و خواص مکانیکی ضعیف : این عامل عمدتاً به پخت ناقص و یا زیر سازی نا مناسب مربوط می گردد.

 

عوامل زیادی بر پخت ناقص و یا کاهش چسبندگی تأثیر گذارند که بعضی از آنها عبارتند از:

 • آماده سازی نا مناسب زیرآیند؛
 • پخت ناقص رنگ
 • ضخامت بالای پوشش
 • فرمولاسیون نا مناسب
 • خواص خوردگی ضعیف

ایجاد حفره و ته سنجاقی شدن درپوشش : از عمده مشکلات پوشش های پودری، ایجاد حفره هایی بر سطح فیلم نهایی پخته شده می باشد، این مشکل از عوامل مختلفی ناشی می شود که عبارتندا ز:
تمیز نبودن سیستم پوشش : با توجه به افزودنی هایی که در فرمولاسیون رنگ های طرحدار استفاده می شود، هنگام تعویض رنگ از رنگ های طرح دار به ساده می بایست تفنگ پاشش، شلنگ، مخزن و کابین به طور کامل تمیز شده و عاری از هر گونه باقی مانده رنگ طرح دار درسیستم باشد.
تمیز نبودن سطح زیرآیند قبل از اعمال رنگ : قبل از اعمال رنگ برروی قطعه کار تمیزکاری به طور کامل انجام شده و از خشک بودن کامل قطعه مطمئن شوید.
آلودگی هوای فشرده اعمال پودر : هوای فشرده جهت اعمال رنگ پودری می بایست عاری از هرگونه رطوبت یا روغن باشد. صحت عملکرد فیلتر های جذب روغن و رطوبت در هنگام اعمال پودر ضروری است.
ضخامت خیلی زیاد : بعضاً در ضخامت های خیلی زیاد، به دلیل عدم خروج کامل گازهای ناشی از پخت، اثرات ته سنجاقی برسطح فیلم نهایی مشاهده می گردد.
پدیده یون برگشتی : در روش اعمال به صورت کرونا به دلیل ولتاژ بالای اعمالی و یا نزدیک بودن بیش ازحد تفنگ پاشش به قطعه، گروهی از ذرات باردار شده به قطعه جذب نشده و بعد از پخت حفره هایی روی فیلم نهایی مشاهده می شود.
آلودگی ناشی از وجود سیلیکون : لازم به ذکر است که وجود ذرات سیلیکون در محیط اعمال پوشش های پودری باعث ایجاد حفره هایی درسطح فیلم نهایی می گردد، لذا در هنگام استفاده سالن اعمال کاملاً ایزوله باشد.
ذرات برجسته روی فیلم رنگ
آلودگی محیط پاشش یا کوره پخت : هر گونه آلودگی در مخزن رنگ، کابین پاشش رنگ و کوره پخت باعث می گردد که پس از پخت بر روی سطح زیرآیند، آلودگی ها به صورت برجسته روی فیلم رنگ ظاهر شود.
تمیز نبودن سطح زیرآیند :  آلودگی هایی مانند پلیسه، ذرات رنگ زدگی و دیگر آلودگی هایی از این قبیل در سطح کارباعث می شود که پس از اعمال رنگ نیز بر روی سطح ، این ناخالصی ها به صورت ذرات برجسته روی کار نمایان شود.
آلودگی پودررنگ : در پودر رنگ ممکن است ناخالصی، ذرات ژل شده و یا درشت باشد که این ذرات به صورت برجستگی روی فیلم پس از پخت ظاهر می شوند.


پوست پرتقالی شدن سطح رنگ :

پدیده پوست پرتقالی شدن در حین فرایند پوشش های پودری

دلایل خوردگی ضعیف :

خواص خوردگی ضعیف ناشی از دلایل زیر می باشد :
آماده سازی نا مناسب زیرآیند
نوع آماده سازی
پخت ناقص
تغییر براقیت در پوشش های پودری
یکی از فاکتورهای مهم در ظاهر پوشش های پودری، براقیت فیلم نهایی می باشد که این پارامتر می تواند تحت تأثیر عواملی قرار گرفته و نتیجه خلاف انتظار را پدید آورد، از عواملی که می توانند بر این پارامتر تأثیر گذار باشند عبارتند از:

اختلاط دو رنگ ناسازگار با یکدیگر: دو رنگ به دلایل مختلفی ممکن است با یکدیگر ناسازگار باشند که از جمله آنها عبارتنداز:
اختلاط یک رنگ با رزین های متفاوت
اختلاط رنگ در پایه رزین های متفاوت
اختلاط دو رنگ از دو سازنده متفاوت با پایه و فام یکسان
تنظیم نبودن شرایط پخت : در رنگ های براق دمای بیش از حد استاندارد باعث کاهش براقیت و در رنگ های مات و نیمه مات دمای کمتر از حد استاندارد باعث افزایش براقیت می گردد.
ضخامت زیرآیند : تغییر در ضخامت زیرآیند باعث تغییر در براقیت شده، بنابر این می بایست شرایط پخت طوری تنظیم گردد که دمای مورد نظر را جهت آن قطعه تأمین نماید.
تنظیم نبودن سرعت انتقال قطعات و زمان ماندگاری در کوره
ضخامت پوشش
کثیف و ناصاف بودن سطح زیرآیند


 • کوره تونلی مخصوص شیر آلات بهداشتی
  کوره تونلی شیر آلات بهداشتی
  کوره تونلی مخصوص شیر آلات بهداشتی چه ویژگی هایی دارد؟   استفاده از کوره تونلی در مقایسه با سایر انواع کوره‌ رنگ (کوره‌های سنتی، هوفمن و متناوب) دارای مزایایی است که برخی از آنها را می‌توان بدین شرح برشمرد: کنترل مناسب‌تر دمای کوره تونلی و یکنواختی حرارت در کوره تونلی […]
 • فروش پیستوله رنگ مایع
  پيستوله رنگ آميزی مايع
  پیستوله پاشش رنگ مایع   پیستوله پاشش رنگ مایع در دو مدل دستی واتوماتیک و کاربرد آن : دستگاه رنگ پاش مایع(پیستوله رنگ مایع): – فروش ویژه دستگاه رنگپاش مایع (پیستوله رنگ مایع) در طرح های متنوع در دو مدل دستی واتوماتیک – تامین نازل های دستگاه پاشش رنگ مایع […]
 • گان پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  دستگاه پاشش رنگ پودری
  گان های پاشش رنگ پودری   در این مقاله با انواع گان های پاشش رنگ الکترواستاتیک، سیستم های پاشش، نازل ها و همینطور نحوه ی انتخاب بهترین و مناسب ترین سیستم برای مصارف مورد نظر خود و عوامل موثر در انتخاب آشنا می شوید. همانطور که می دانید رنگ پودری […]
 • دستگاه گان پاشش رنگ پودری
  بررسی انواع گان های الکترواستاتیک
  انواع گان های الکترواستاتیک برای پاشش رنگ   گان های ترایبو گان های ترایبو در نتیجه سایش و اصطکاکی که در هنگام مالش ذرات پودر رنگ با یک عایق یا رسانای جامد در داخل گان ایجاد می شود، پودر اپوکسی را باردار می کنند. این بار با جدا کردن الکترون […]
 • بررسی عیوب پوشش آسیب دیده
  عیوب احتمالی پوشش های آسیب دیده پس از اجرای رنگ آمیزی   مشکلات چسبندگی ، کنده شدن پوشش از سطح کار و یا پوسته شدن آن مبین گونه ای کمبود در پوشش است که ثمره ی آن علاوه بر نامطلوب شدن ظاهر کار ، تعضیف عملکرد حفاظتی رنگ می باشد […]
 • اجرای عملیات رنگ کاری بر روی فلز
  رنگ کاری و پوشش سطوح
  مراحل کار بر روی سطوح قبل از رنگ کاری   در مورد مراحل رنگ کاری سطوحی مثل فلزات و آلیاژ ها باید گفت که این فلزات به میزان بسیار زیادی در ساخت تجهیزات و سازه های مختلف صنعتی به کار برده می شوند و به هنگام تولید شمش و ورق […]
 • پخت رنگ در کوره رنگ الکترواستاتیک
  عملیات پخت رنگ
  طریقه پخت رنگ در کوره رنگ   طریقه پخت رنگ در کوره رنگ الکترواستاتیک به این صورت است که پس از مراحل تمیزکاری و زیرسازی، پخت رنگ را می توان به عنوان اصلی ترین عامل رسیدن به پوشش مطلوب نام برد. در واقع پخت ناقص روی پوشش نهایی تاثیر نامطلوبی […]
 • دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک
  سیستم پاشش اتوماتیک
  سیستم پاشش اتوماتیک رنگ و ویژگی های آن :   سیستم پاشش اتوماتیک که در خطوط پیوسته با ظرفیت تولید بالا کاربرد دارد دارای ویژگی های زیر می باشد. – دارای LCD5.7 قابلیت اعمال کلیه تنظیمات از روی CD به صورت TOUCH PAD – پوشش دلخواه و تنظیم سرعت و […]
 • ربات پاشش رنگ پودر
  ربات پاشش رنگ پودر
  ربات پاشش رنگ پودر و نحوه کار آن :   در این سیستم شما فقط کافیست کد قطعه را از طریق پنل لمسی HMI وارد کنید تا دستگاه به صورت خودکار بر روی اطلاعات وارد شده توسط شما شروع به کار کند. شما می توانید باتوجه به تعداد قطعه و […]
 • خط رنگ پودری عمودی
  خط رنگ پودری عمودی
  خط رنگ پودری عمودی و کاربرد آن   به منظور افزایش ظرفیت رنگ آمیزی پودری در مجتمع های صنعت آلومینیوم می توان به جای خطوط متداول افقی رنگ پودری، از خط رنگ عمودی پودری با چندین برابر ظرفیت بیشتر استفاده نمود. تنها تفاوت بین خطوط رنگ پودر افقی و عمودی […]
عوامل موثر در پوشش های پودری

عوامل موثر بر پوشش های پودری

علل تاثیر گذار بر رنگ ها و پوشش های پودری   به هنگام استفاده از پوشش های پودری احتمال ایجاد عیوب زیادی وجود دارد که هر یک از این عیوب می توانند  از عوامل متعددی داشته باشند. ما در این مقاله قصد داریم تعدادی از این عیوب که در کاربرد […]
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.