طراحی و ساخت کوره باکس یکطرف درب

ساخت و نصب انواع کوره های باکسی یا کمدی یکطرف درب

کوره باکس یکطرف درب معمولا انتهای کارگاه قرار می ذهند. روش کار به این صورت است که ورود مواد به داخل کوره و خروج آن ها از یک طرف انجام می گیرد. استفاده از کالاسکه در این نوع کوره ها به صورت دو عدد طولی و عرضی می باشد. به این صورت که در حین ورود یک کالاسکه به درون کوره، کالاسکه دیگر در حال خروج مواد از طرف دیگر می باشد.