کابین یک طرف پاشش رنگ و ویژگی های آن

این کابین از یک طرف باز می باشد و از سه طرف دیگر بسته می باشد. در این کابین ها قطعات به صورت دستی جابجا می شود. این قطعات یا از سقف آویزان شده و یا روی صفحات گردان قرار می گیرند.

  • این کابین ها براساس ابعادی که مشتری تعیین می کند و بر اساس کاربرد و نیاز آنها ساخته می شود. به همین دلیل اندازه هر کابین یک طرف پاشش رنگ متفاوت از دیگری ساخته می شود.
  • جنس آنها از استیل، گالوانیزه یا ورق های روغنی می باشد.
  •  اغلب برای کارهای دستی انجام می شود.
  • رنگ به صورت دستی روی قطعات پاشیده می شود.