طراحی و تامین اتاق فیلتر سایکلون و مونو سایکلون

سیستم بازیافت رنگ پودری مونو سایکلون و ساکشن فیلتر

مونو سایکلون، علاوه بر جداسازی ذرات غبار از دانه های پودر قادر است ذرات ريز، شكسته شده پودر را كه در استفاده مجدد پودر ايجاد مي شود را جدا سازی کند.
علاوه بر این، به دليل استفاده از فيلترهای استوانه ای خروج ذرات پودر از سيستم بازيافت و آلودگی محيط را به حداقل ممكن كاهش می دهد.
به دليل قرار نگرفتن فن در مسير عبور ذرات عمر مفيد فن افزايش يافته عمل تميز كردن سايكلون و تغيير شيد رنگ بسهولت انجام می شود تميز كردن فيلتر هاي استوانه ای به وسيله اير بگ واشر بصورت خودكار صورت می پذيرد.